Regulamin

SERWISU it – INFORMACJA TURYSTYCZNA

Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania i współpracy z Właścicielem prywatnego serwisu www.leba.biz, a współtwórcami serwisu i użytkownikami końcowymi usług internetowych dostarczanych przez serwis www.leba.biz

Postanowienia ogólne

 1. www.leba.biz jest serwisem niekomercyjnym mającym na celu promocję miasta Łeby i jego mieszkańców oraz okolic.
 2. Z usług serwisu www.leba.biz korzystać może każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej utworzona zgodnie z przepisami prawa.
 3. Zarówno Właściciel, Współtwórca i Użytkownik są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa polskiego.
 4. Współtwórca to osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej utworzona zgodnie z przepisami prawa która zobowiązuje się do współpracy z właścicielem w prowadzeniu i rozwijaniu serwisu www.lebaksiestwo.pl
 5. Użytkownik końcowy to osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej utworzona zgodnie z przepisami prawa która korzysta z serwisu www.lebaksiestwo.pl

Współtwórca

 1. Współtwórca zgłasza chęć współpracy za pośrednictwem formularza wpisu przez serwis www.lebaksiestwo.pl lub pocztą elektroniczną .
 2. Współtwórca ma prawo do uczestniczenia we wszelkich promocjach ogłaszanych na stronach obsługiwanych przez serwis www.lebaksiestwo.pl na zasadach określonych w poszczególnych regulaminach.
 3. Współtwórca może zakończyć współpracę z Właścicielem w dowolnym momencie.
 4. Współtwórca o zamiarze zakończenia współpracy powiadamia Właściciela za pośrednictwem formularza wpisu przez serwis www.lebaksiestwo.pl lub pocztą elektroniczną .
 5. Współtwórca zobowiązuje się do korzystania z usług w sposób zgodny z warunkami określonymi w niniejszej Regulaminie.
 6. Współtwórca jest zobowiązany do podania prawidłowych danych podczas ich wpisywania, w trakcie zmian dotyczących wpisów, usuwania wpisów niezgodnych z prawem.
 7. Wprowadzanie danych jest jednoznaczne z oświadczeniem o akceptacji Regulaminu.
 8. Współtwórca wyraża zgodę na przetwarzanie przez Właściciela danych podanych podczas rejestracji w celach służących prawidłowej współpracy.
 9. Współtwórca oświadcza, iż wie o swoim prawie do wglądu oraz poprawiania podanych danych osobowych, a Właściciel zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Współtwórcy.

Właściciel

 1. Właściciel jest zwolniony z obowiązku zapewnienia ciągłości dostępu do usługi oraz danych z nią związanych.
 2. Właściciel ma prawo do zaprzestania współpracy z Współtwórcą ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia niewłaściwego wykorzystywania usług serwisu www.leba.biz w szczególności dotycz to łamania etykiety (reguł korzystania z sieci Internet), wysyłania spamu, działania na szkodę Właściciela lub wykorzystywania usług do celów niezgodnych z regulaminem i polskim prawem.
 3. Materiały o zawartości sprzecznej z obowiązującym prawem nie będą utrzymywane przez właściciela. Zabronione jest także umieszczanie serwisów, których elementy (np. skrypty CGI, duże pliki danych) są wykorzystywane przez inne serwisy nie utrzymywane przez właściciela. Właściciel rezerwuje sobie prawo do interwencji w takich sytuacjach, a w przypadkach szczególnych, do usunięcia danych bez uprzedniego powiadamiania o tym Współtwórcę.
 4. W przypadku wpisania przez Współtwórcę nieprawidłowych danych w procesie rejestracji Właściciel ma prawo skasować takie konto.

Postanowienia końcowe

 1. Strona korzysta w niektórych częściach z plików cookies.
 2. Użytkownik końcowy określa warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w swojej przeglądarce lub rezygnuje z przeglądania stron.
 3. W sprawach nie regulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie właściwe ogólnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 4. Wszelkie spory i nieporozumienia wynikające w trakcie realizacji współpracy, strony będą starały się rozwiązać polubownie.
 5. W przypadku niemożności rozwiązania sporu drogą negocjacji spór rozstrzygany będzie przez sąd właściwy dla siedziby Właściciela.
 6. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 7. Wszelkie usługi aktywowane są przez właściciela serwisu lub współtwórcę.
 8. Aktywowanie odbywa się niezwłocznie po otrzymaniu danych z poprawnie wypełnionego formularza zgłoszenia wpisu.
 9. Również niezwłocznie następuje usunięcie wszelkich danych po otrzymaniu zgłoszenia.
 10. Właściciel zastrzega sobie prawo do natychmiastowego usunięcia wpisu dodanego przez współtwórcę.
 11. Właściciel zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zablokowania dostępu i konta współtwórcy.
 12. Jeśli konto jest wykorzystywane niezgodnie ze swoim przeznaczeniem, jeśli Współtwórca łamie ogólnie przyjęte zasady użytkowania sieci Internet, działa na szkodę serwis www.lebaksiestwo.pl lub używa usług serwis www.lebaksiestwo.pl do celów niezgodnych z obowiązującym prawem polskim i międzynarodowym, serwis www.lebaksiestwo.pl zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania porozumienia bez uprzedniego powiadomienia.
 13. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku :
       braku ciągłości świadczenia usług nie zawinione przez Właściciela,
       nieprawidłowego użytkowania usług,
       podania nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji konta Współtwórcy,
       nie dotrzymania warunków niniejszego Regulaminu przez użytkownika,
       działania czynników, firm i osób trzecich (np. awarie łącza, sprzętu lub oprogramowania w sieci), kataklizmów (np. powódź, huragan, działania wojenne itp. ).
 14. Właściciel nie gwarantuje pełnego funkcjonowania usług dodatkowych zależnych od firm trzecich , jak np. powiadamianie o nowej poczcie via SMS, a także zastrzega sobie możliwość zmian zasad funkcjonowania usług tego typu bez informowania o tym użytkowników.
 15. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty wynikłe z blokady oraz usunięcia danych – konta.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 grudnia 2014 roku.